פרשת ויקרא תשע”ח

פרשת ויקרא תשע”ח

זאת התורה לעולה למנחה…

מבאר רבינו בחיי ע”פ המדרש כי במניין הקרבנות יש רמזים גדולים ונפלאים:

מניין סוגי הקרבנות הוא תשעה: עולה, מנחה, חטאת, אשם, תודה, שלמים, בכור, מעשר, פסח.

וממשיך הרב ומבאר עוד, שהקב”ה ציווה שהמזבח עליו מקריבים את הקרבנות יהיה במקום מיוחד ואסור יהיה לשנות את מקומו לעולם. ואותו מקום והוא המקום בו נברא אדם הראשון, ובו הקריבו אדם הראשון ובניו קרבנות ראשונים, ובו הקריב נח את קרבנו, ובו במקום הזה גם נעקד יצחק.

ועוד מוסיף הרב שתשעה פעמים נאמרה המילה “מקום” בשלושת האבות: באברהם וביצחק נאמרה המילה “מקום” בפרשת העקידה ארבע פעמים: “ויקם וילך אל המקום”, “וירא את המקום”, “ויבואו אל המקום”, “ויקרא אברהם שם המקום. וביעקב נאמרה המילה “מקום” חמש פעמים: “ויפגע במקום”, “ויקח מאבני המקום”, “וישכב במקום”, “אכן יש ה’ במקום”, “מה נורא המקום”, “ויקרא את שם המקום ההוא בית אל” (ומבאר גם הרב שמה שנאמר ביצחק “ויפגע במקום” אינו מן המניין כי אינו מדבר במקום המזבח אלא בכינוי לשכינה).