פרשת בלק תשע”ח

פרשת בלק תשע”ח

יִֽזַּל מַיִם מִדָּלְיָו וְזַרְעוֹ בְּמַיִם רַבִּים

רבינו הבן איש חי בספרו “עוד יוסף חי” מבאר שפסוק זה בא לרמוז על שלושה דורות של חכמים – סב אב ובנו, שבהם התורה מתקיימת, ומביא שם מעשה בגמרא כתובות על רבי חמא בנו של רבי ביסא, ששניהם היו חכמים גדולים. ואותו רבי חמא הלך למקום רחוק ללמוד בו תורה 12 שנים רצופות. ולאחר 12 השנים חזר לעירו, אך אמר שלא יכנס לביתו כדי לא להביל את אשתו שחזר. ובתחילה הלך לבית המדרש ושלח שליח לביתו שיבשר לאשתו על דבר בואו. ובאותו זמן שהיה בבית המדרש, נכנס רבי אושעיה שהיה בעצם בנו, אך הוא לא היכירו. וישב רבי אושעיה לצידו, והיה רבי חמא שואל אותו שאלות בתורה והיה רבי אושעיה עונה לו בחכמה ובעמקות גדולה. ואז רבי חמא חשב לעצמו שאם היה נשאר בעירו והיה מגדל את בנו, ודאי היה יוצא חכם גדול כמו הילד הזה. אח”כ הלך לביתו ואחריו הגיע גם רבי אושעיה, וכשבא הילד, קם מפניו אביו מפני חכמתו, ולא ידע שהוא בנו עדיין. ואז אשתו שאלה אותו, כיצד זה שהוא קם מפני בנו, שהרי בנו זה שהניח כשהיה קטן הוא זה שגדל כעת. ושמח מאד רבי חמא ואמר “והחוט המשולש במהרה לא ינתק”.

ומבאר על כך רבינו הבן איש חי, שעל כגון אלו נאמר הפסוק “יזל מים מדליו וזרעו במים רבים”, ופירושו “יזל מים” – שאין מים אלא תורה, “מדליו” – שהבן דלה מאביו את התורה ומשמע שגם הוא וגם אביו שממנו למד – הם חכמים – והם רבי ביסא – הסב, ובי חמא – האב. ובהמשך הפסוק כתוב “וזרעו” – זהו הבן, רבי אושעיה, “במים רבים” שגם הוא נעשה חכם גדול בתורה.

מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל:

מבאר רבינו אור החיים הקדוש על פסוק זה המילים “מה טובו אהליך יעקב” הם מדברות על בעלי הבתים בעם ישראל, שעסקם בתורה הוא עראי, כמו אותו אוהל שיריעותיו מתנופפות ברוח והוא נקרא בית עראי = שפירושו בית זמני.

ואילו המילים “משכנותיך ישראל” – שהם מדברות על משכן קבע, הם רומזות על תלמידי החכמים שלומדים תורה בקבע.

ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת בלעם בן בעור

המדרש שואל מה פתאום מופיע בלעם יחד עם חמשת מלכי מדין שהרגו ישראל, והרי קללת בלעם לא נענתה ע”י ה’ יתברך והוא גורש ע”י בלק בעקבות כשלונו שהרי כתוב ” וילך בלעם וישב למקומו”?

אלא אומר המדרש כששמע בלעם הרשע שנפלו כ”ד אלף משבט שמעון שנהרגו בעצתו, חזר ברשעותו אל המלכים ודרש מהם את שכרו. ולכן, נהרג גם הוא יחד עם חמשת מלכי מדין ע”י בני ישראל.