פרשת פינחס תשע”ח ג

פרשת פינחס תשע”ח ג

צרור את המדיינים והכיתם אותם

צריך להבין, מדוע הקב”ה מצווה על משה ועם ישראל לצרור ולשנוא את המידיינים ואח”כ להכותם, מה עניין שנאה זו?

ורבינו אור החיים הקדוש עומד על נקודה זו ואומר שיש עניין לשנוא את המחטיאים, כלומר אלו הגורמים לאחרים לעבור על דבר ה’, להתעיב לא רק את הרע שבהם אלא גם את הטוב שבהם, והוא שציווה ה’ על עם ישראל לאבד אפילו כל עץ רענן ומקווה מים מתוקים במדיין, וכל זאת למה? משום שגרמו לעם ישראל לעשות הרע בעיני ה’.

והעניין בזה הוא שעל ידי מחשבת שנאה זו תהיה מתרחקת העבירה מהאדם ותהיה לזרה בעיניו, ובזה מתכפר עוון מחשבת החטא שבא באדם. ומסיים הרב ואומר שהוא אחד מתיקוני התשובה.

והדברים נפלאים ביותר.