פרשת נח תשע”ח ד

פרשת נח תשע”ח ד

ספר צרור המור על פרשת בראשית אומר שתחילת רצונם של דור הפלגה היה לבנות האת המגדל שתהיה אחדות בעולם ויהיו שותפים בבנייה האנשים הנשים והטף, והייתה מחשבתם טובה ולשם שמים התכוונו שיהיו תמיד אחד ליד השני ועוזרים אחד לשני. ומובא שגם שם – בנו של נח, שהיה צדיק, היה מבוני המגדל בתחילה.

אך אח”כ, נשאר מכל האחדות הזו רק הרצון להלחם בקב”ה ולמרוד בו, וממילא ירד ה’ ופזר אותם בכל העולם, והמדרש אומר ששליש מהמגדל נשרף, ושליש נבלע באדמה ושליש נותר קיים, ואותו השליש שנותר הוא מצד הכוונה הטובה שהייתה להם בתחילה.

ורבינו בחיי על התורה אומר שנגזרה עליהם מידה כנגד מידה – כשם שבדיבור אמרו “הבה נבנה לנו מגדל… ונעשה לנו שם” וע”י כך חטאו בדיבור, כך הקב”ה בלבל את שפתם, שהייתה עד לאותה עת שפה אחת לכולם, וע”י כך נפרדו והתפזרו לכל העולם.