פרשת לך-לך תשע”ח ב

פרשת לך-לך תשע”ח ב

האור החיים על פרשת לך-לך מבאר שכשאדם נמצא בקרב בית אביו ומשפחתו, יש לו ג’ דברים שהן יתרונות בעבורו:

  • שם נמצאים כל מכריו ואוהביו.

  • כבוד משפחתו ושם, מעטרים ומפארים גם את שמו שלו.

  • שם הוא ניזון ומתפרנס לכל צרכיו, ושם אביו ובני ביתו עוזרים ומסייעים בידו בכל אשר צריך.

ואם יוצא מבית אביו ומארץ מולדתו – כל אלו הדברים חסרים לו.

ועל זה אמר לו הקב”ה “לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך” – אע”פ שיחסרו ממך כל הדברים הללו, אני עושה לך אוהבים גדולים מאלה שיהיו מיוצאי חלציך, אברכה ואגדלה שמך – יותר משם משפחתך, והיה ברכה – בעושר וכבוד.