פרשת וירא תשע”ח ג

פרשת וירא תשע”ח ג

ויעקד את יצחק בנו על גבי המזבח

בספר כתב סופר על ספר בראשית מביא את המדרש בויקרא רבה בו נאמר שבשעה שעקד אברהם אבינו את את יצחק בנו על גבי המזבח, התקין הקב”ה שבבית המקדש יוקרבו קרבנות התמיד שהיו מוקרבים בבוקר ובין הערביים.

ובכל פעם שעם ישראל אומרים בתפילה את הפסוק “ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה'” – הקב”ה זוכר להם את זכות העקידה.

וזהו המקור לכך שאחר פרשת העקידה שאנו קוראים בתחילת תפילת שחרית, אנו אומרים את הפסוק הזה “צפונה לפני ה'” וגו’.