פרשת וירא תשע”ח א

פרשת וירא תשע”ח א

בספר תולדות יצחק מביא שישנם 10 הבדלים בין המלאכים שבאו אל אברהם לבין המלאכים שבאו ללוט:

  • לאברהם אבינו באו 3 מלאכים ואילו ללוט 2 – משום שמעלת אברהם אבינו גדולה מלוט ולכן נראו אליו שלושה מלאכים וללוט נראו רק שניים.

  • המלאכים נקראו אצל אברהם “אנשים” ואילו אצל לוט “מלאכים” –משום גדלותו של אברהם אבינו נקראו המלאכים “אנשים” ואילו אצל לוט נקראו “מלאכים”.

  • באברהם נאמר ש”הוא יושב בפתח האוהל כחום היום”, ואילו אצל לוט נאמר “ויבואו המלאכים בערב” – הסיבה היא משום שנבואת אברהם הייתה גדולה ונרמזה במילים “כחום היום” ואילו לוט נבואתו הייתה קטנה ולכן נרמז בו “בערב”.

  • באברהם נאמר “וירוץ לקראתם” ואילו בלוט נאמר “ויקום לקראתם” – בשל נבואתו הגדולה של אברהם אבינו ראה את המלאכים מרחוק ורץ לקראתם, אך לוט בשל נבואתו הקטנה ראה אותם רק מקרוב ולכן נאמר “ויקום לקראתם”.

  • באברהם כתוב “וישתחו ארצה” ובלוט כתוב “וישתחו אפיים ארצה” – אברהם אבינו שהיה גדול מלוט השתחווה ארצה רק בפישוט ידיים ורגליים, ואילו לוט היה צריך להשתחוות גם בנתינת פניו ארצה.

  • באברהם לא נאמר “הנה נא” ובלוט נאמר “הנה נא” – מכיוון שאברהם אבינו היה גדול יותר לכן לא נצרך לתחנונים גדולים שיישארו אצלו המלאכים אלא רק בקשה, ואילו לוט נצרך להתחנן אליהם מאד שיישארו.

  • באברהם לא נאמר “סורו נא” ואילו בלוט נאמר “סורו נא” – אברהם אבינו היה יושב בקרב בני ביתו שכולם היו יראי שמים ולכן לא נצרך לבקש מהמלאכים שיסורו מהדרך אליו, אך לוט שישב בין רשעי סדום ביקש מהמלאכים “סורו נא” מהדרך ומהעיר הזו של הרשעים אלי לביתי.

  • באברהם נאמר “רחצו רגלכם” ואח”כ “לינו” – דהיינו הכנסו לאוהל ואילו בלוט נאמר “לינו” – שיכנסו לביתו ואח”כ נאמר “רחצו רגליכם” – זאת מכיוון שאברהם אבינו לא חשש מאיש שיראה שנכנסו אליו אורחים, ולכן ביקש מהאנשים שירחצו רגליהם ראשית, אך לוט נאלץ לבקש מהם שיכנסו קודם לביתו, כדי שלא יראו אותם אנשי סדום, ורק אח”כ אמר להם שירחצו את רגליהם.

  • אברהם לא הפציר במלאכים ואילו בלוט נאמר “ויפצר בם מאד” – אברהם אבינו שהוא גדול, לא נצרך להפציר במלאכים שיכנסו אליו משום ש”אין מסרבים לגדול”, אך לוט שהיה קטן נצרך להפציר בם משום ש”מסרבים לקטן”.

  • באברהם התורה פרטה באריכות את מגוון המאכלים והמשקה שהגיש בפניהם ובלוט לא האריכה התורה כלל – זאת משום שהמשתה של אברהם נערך ביום ולעיני כל ולכן האריכה בו מאד התורה בפירוט, אך לוט שהמשתה שלו היה בלילה ובסתר, לכן לא האריכה התורה בפירוטו.